Shinshu vs Ryukyu Japanese B1 League 2022-2023 0 2023-03-18 2023-03-18 1627857