HC05 Bansk√° Bystrica vs Zvolen Slovak Extraliga 2022-2023 6 2022-10-02 2022-10-02 1648240