League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
1819
Site
Home / Basketball / Chinese CBA / 1819

Event List

21 Oct 2018 r01 Xinjiang Flying101 - 93 Jiangsu Dragons
21 Oct 2018 r01 Bayi Rockets83 - 87 Shanghai Sharks
21 Oct 2018 r01 Beijing Ducks84 - 87 Guangdong Southern
21 Oct 2018 r01 Fujian Xunxing105 - 119 Zhejiang Guangsha
21 Oct 2018 r01 Jilin Northeast108 - 89 Tianjin Ronggang
21 Oct 2018 r01 Liaoning Flying113 - 92 Shandong Golden
21 Oct 2018 r01 Nanjing Monkey91 - 118 Qingdao Eagles
21 Oct 2018 r01 Shanxi Zhongyu97 - 91 Sichuan Blue
21 Oct 2018 r01 Shenzhen Leopards123 - 107 Guangzhou Long-Lions
21 Oct 2018 r01 Zhejiang Chouzhou110 - 107 Beijing Royal

23 Oct 2018 r02 Zhejiang Guangsha108 - 92 Shanghai Sharks
23 Oct 2018 r02 Beijing Royal109 - 131 Guangdong Southern
23 Oct 2018 r02 Jiangsu Dragons103 - 101 Qingdao Eagles
23 Oct 2018 r02 Jilin Northeast116 - 119 Shandong Golden
23 Oct 2018 r02 Shanxi Zhongyu93 - 97 Liaoning Flying
23 Oct 2018 r02 Shenzhen Leopards100 - 111 Beijing Ducks
23 Oct 2018 r02 Tianjin Ronggang103 - 114 Guangzhou Long-Lions
24 Oct 2018 r02 Fujian Xunxing120 - 81 Bayi Rockets
24 Oct 2018 r02 Sichuan Blue119 - 112 Zhejiang Chouzhou
24 Oct 2018 r02 Xinjiang Flying116 - 95 Nanjing Monkey

25 Oct 2018 r03 Beijing Royal136 - 137 Shenzhen Leopards
25 Oct 2018 r03 Qingdao Eagles88 - 105 Guangzhou Long-Lions
25 Oct 2018 r03 Shanghai Sharks104 - 91 Liaoning Flying
25 Oct 2018 r03 Shanxi Zhongyu87 - 89 Jilin Northeast
25 Oct 2018 r03 Tianjin Ronggang77 - 98 Beijing Ducks
26 Oct 2018 r03 Xinjiang Flying101 - 97 Zhejiang Chouzhou
26 Oct 2018 r03 Guangdong Southern138 - 111 Sichuan Blue
26 Oct 2018 r03 Jiangsu Dragons118 - 108 Fujian Xunxing
26 Oct 2018 r03 Shandong Golden105 - 90 Bayi Rockets
26 Oct 2018 r03 Zhejiang Guangsha116 - 95 Nanjing Monkey

27 Oct 2018 r04 Qingdao Eagles92 - 103 Shenzhen Leopards
27 Oct 2018 r04 Shanghai Sharks109 - 102 Jilin Northeast
27 Oct 2018 r04 Tianjin Ronggang98 - 92 Shanxi Zhongyu
28 Oct 2018 r04 Beijing Royal110 - 115 Bayi Rockets
28 Oct 2018 r04 Guangdong Southern112 - 95 Xinjiang Flying
28 Oct 2018 r04 Guangzhou Long-Lions110 - 95 Sichuan Blue
28 Oct 2018 r04 Liaoning Flying104 - 98 Beijing Ducks
28 Oct 2018 r04 Nanjing Monkey97 - 113 Fujian Xunxing
28 Oct 2018 r04 Shandong Golden114 - 112 Zhejiang Chouzhou
28 Oct 2018 r04 Zhejiang Guangsha110 - 85 Jiangsu Dragons

30 Oct 2018 r05 Bayi Rockets81 - 103 Fujian Xunxing
30 Oct 2018 r05 Liaoning Flying139 - 122 Beijing Royal
30 Oct 2018 r05 Nanjing Monkey121 - 109 Tianjin Ronggang
30 Oct 2018 r05 Qingdao Eagles109 - 120 Shanxi Zhongyu
30 Oct 2018 r05 Shandong Golden96 - 120 Guangdong Southern
30 Oct 2018 r05 Shenzhen Leopards115 - 121 Sichuan Blue
30 Oct 2018 r05 Zhejiang Chouzhou116 - 103 Jilin Northeast
31 Oct 2018 r05 Beijing Ducks88 - 95 Zhejiang Guangsha
31 Oct 2018 r05 Guangzhou Long-Lions106 - 101 Xinjiang Flying
31 Oct 2018 r05 Shanghai Sharks117 - 103 Jiangsu Dragons

01 Nov 2018 r06 Bayi Rockets110 - 106 Qingdao Eagles
01 Nov 2018 r06 Fujian Xunxing108 - 92 Shandong Golden
01 Nov 2018 r06 Jilin Northeast121 - 136 Beijing Royal
01 Nov 2018 r06 Sichuan Blue102 - 99 Tianjin Ronggang
01 Nov 2018 r06 Zhejiang Chouzhou119 - 102 Liaoning Flying
02 Nov 2018 r06 Beijing Ducks113 - 118 Shanghai Sharks
02 Nov 2018 r06 Guangzhou Long-Lions123 - 109 Nanjing Monkey
02 Nov 2018 r06 Jiangsu Dragons105 - 111 Guangdong Southern
02 Nov 2018 r06 Shanxi Zhongyu89 - 93 Zhejiang Guangsha
02 Nov 2018 r06 Shenzhen Leopards111 - 115 Xinjiang Flying

03 Nov 2018 r07 Bayi Rockets59 - 90 Liaoning Flying
03 Nov 2018 r07 Fujian Xunxing114 - 122 Zhejiang Chouzhou
03 Nov 2018 r07 Sichuan Blue97 - 103 Shandong Golden
03 Nov 2018 r07 Tianjin Ronggang101 - 93 Qingdao Eagles
04 Nov 2018 r07 Beijing Ducks114 - 102 Nanjing Monkey
04 Nov 2018 r07 Guangdong Southern129 - 127 Xinjiang Flying
04 Nov 2018 r07 Jiangsu Dragons112 - 102 Guangzhou Long-Lions
04 Nov 2018 r07 Jilin Northeast112 - 122 Shenzhen Leopards
04 Nov 2018 r07 Shanxi Zhongyu88 - 101 Shanghai Sharks
04 Nov 2018 r07 Zhejiang Guangsha132 - 94 Beijing Royal

06 Nov 2018 r08 Beijing Royal132 - 131 Guangzhou Long-Lions
06 Nov 2018 r08 Guangdong Southern142 - 129 Fujian Xunxing
06 Nov 2018 r08 Jilin Northeast112 - 102 Sichuan Blue
06 Nov 2018 r08 Nanjing Monkey100 - 125 Shenzhen Leopards
06 Nov 2018 r08 Shanghai Sharks93 - 112 Beijing Ducks
06 Nov 2018 r08 Shanxi Zhongyu117 - 116 Zhejiang Chouzhou
06 Nov 2018 r08 Tianjin Ronggang103 - 109 Jiangsu Dragons
06 Nov 2018 r08 Xinjiang Flying118 - 111 Shandong Golden
07 Nov 2018 r08 Liaoning Flying136 - 117 Qingdao Eagles
07 Nov 2018 r08 Zhejiang Guangsha113 - 85 Bayi Rockets

08 Nov 2018 r09 Guangzhou Long-Lions110 - 125 Guangdong Southern
08 Nov 2018 r09 Nanjing Monkey98 - 97 Shanxi Zhongyu
08 Nov 2018 r09 Shandong Golden100 - 82 Jiangsu Dragons
08 Nov 2018 r09 Shanghai Sharks123 - 110 Tianjin Ronggang
08 Nov 2018 r09 Shenzhen Leopards121 - 107 Fujian Xunxing
09 Nov 2018 r09 Beijing Royal102 - 113 Bayi Rockets
09 Nov 2018 r09 Liaoning Flying100 - 106 Jilin Northeast
09 Nov 2018 r09 Qingdao Eagles122 - 118 Zhejiang Chouzhou
09 Nov 2018 r09 Xinjiang Flying118 - 109 Sichuan Blue
09 Nov 2018 r09 Zhejiang Guangsha91 - 95 Beijing Ducks

10 Nov 2018 r10 Guangzhou Long-Lions104 - 117 Fujian Xunxing
10 Nov 2018 r10 Shandong Golden116 - 93 Nanjing Monkey
10 Nov 2018 r10 Shenzhen Leopards152 - 130 Tianjin Ronggang
11 Nov 2018 r10 Xinjiang Flying117 - 115 Jilin Northeast
11 Nov 2018 r10 Bayi Rockets96 - 104 Guangdong Southern
11 Nov 2018 r10 Beijing Ducks114 - 109 Zhejiang Chouzhou
11 Nov 2018 r10 Beijing Royal137 - 136 Shanghai Sharks
11 Nov 2018 r10 Jiangsu Dragons103 - 106 Shanxi Zhongyu
11 Nov 2018 r10 Qingdao Eagles109 - 115 Zhejiang Guangsha
11 Nov 2018 r10 Sichuan Blue100 - 111 Liaoning Flying

13 Nov 2018 r11 Bayi Rockets92 - 105 Guangzhou Long-Lions
13 Nov 2018 r11 Beijing Ducks89 - 73 Nanjing Monkey
13 Nov 2018 r11 Fujian Xunxing140 - 131 Beijing Royal
13 Nov 2018 r11 Jiangsu Dragons102 - 118 Shenzhen Leopards
13 Nov 2018 r11 Shandong Golden99 - 96 Shanghai Sharks
13 Nov 2018 r11 Xinjiang Flying124 - 119 Liaoning Flying
14 Nov 2018 r11 Guangdong Southern118 - 103 Tianjin Ronggang
14 Nov 2018 r11 Sichuan Blue91 - 98 Qingdao Eagles
14 Nov 2018 r11 Zhejiang Chouzhou123 - 120 Shanxi Zhongyu

15 Nov 2018 r12 Beijing Ducks91 - 80 Bayi Rockets
15 Nov 2018 r12 Fujian Xunxing105 - 113 Shandong Golden
15 Nov 2018 r12 Jiangsu Dragons114 - 100 Beijing Royal
15 Nov 2018 r12 Jilin Northeast124 - 110 Nanjing Monkey
16 Nov 2018 r12 Guangdong Southern120 - 99 Qingdao Eagles
16 Nov 2018 r12 Liaoning Flying120 - 108 Guangzhou Long-Lions
16 Nov 2018 r12 Shanghai Sharks113 - 101 Sichuan Blue
16 Nov 2018 r12 Shanxi Zhongyu118 - 130 Shenzhen Leopards
16 Nov 2018 r12 Tianjin Ronggang106 - 126 Zhejiang Guangsha
16 Nov 2018 r12 Zhejiang Chouzhou125 - 108 Xinjiang Flying

17 Nov 2018 r13 Beijing Ducks99 - 83 Jiangsu Dragons
17 Nov 2018 r13 Nanjing Monkey110 - 88 Bayi Rockets
18 Nov 2018 r13 Guangzhou Long-Lions94 - 80 Shandong Golden
18 Nov 2018 r13 Liaoning Flying134 - 116 Fujian Xunxing
18 Nov 2018 r13 Qingdao Eagles140 - 132 Beijing Royal
18 Nov 2018 r13 Shanghai Sharks105 - 95 Xinjiang Flying
18 Nov 2018 r13 Shanxi Zhongyu77 - 94 Guangdong Southern
18 Nov 2018 r13 Shenzhen Leopards104 - 105 Jilin Northeast
18 Nov 2018 r13 Tianjin Ronggang111 - 117 Zhejiang Chouzhou
18 Nov 2018 r13 Zhejiang Guangsha120 - 99 Sichuan Blue

20 Nov 2018 r14 Beijing Royal95 - 100 Jiangsu Dragons
20 Nov 2018 r14 Nanjing Monkey118 - 116 Zhejiang Chouzhou
20 Nov 2018 r14 Shanghai Sharks118 - 115 Tianjin Ronggang
20 Nov 2018 r14 Shanxi Zhongyu118 - 131 Fujian Xunxing
20 Nov 2018 r14 Shenzhen Leopards96 - 99 Liaoning Flying
20 Nov 2018 r14 Sichuan Blue104 - 121 Guangdong Southern
20 Nov 2018 r14 Zhejiang Guangsha103 - 106 Xinjiang Flying
21 Nov 2018 r14 Guangzhou Long-Lions129 - 109 Jilin Northeast
21 Nov 2018 r14 Qingdao Eagles92 - 107 Beijing Ducks
21 Nov 2018 r14 Shandong Golden97 - 86 Bayi Rockets

22 Nov 2018 r15 Beijing Royal110 - 117 Nanjing Monkey
22 Nov 2018 r15 Guangdong Southern137 - 115 Shanxi Zhongyu
22 Nov 2018 r15 Jiangsu Dragons96 - 113 Zhejiang Chouzhou
23 Nov 2018 r15 Bayi Rockets96 - 111 Xinjiang Flying
23 Nov 2018 r15 Fujian Xunxing104 - 101 Jilin Northeast
23 Nov 2018 r15 Guangzhou Long-Lions101 - 117 Liaoning Flying
23 Nov 2018 r15 Qingdao Eagles107 - 114 Shanghai Sharks
23 Nov 2018 r15 Shenzhen Leopards116 - 91 Shandong Golden
23 Nov 2018 r15 Sichuan Blue73 - 87 Beijing Ducks
23 Nov 2018 r15 Zhejiang Guangsha125 - 103 Tianjin Ronggang

06 Dec 2018 r16 Bayi Rockets97 - 114 Shenzhen Leopards
06 Dec 2018 r16 Fujian Xunxing114 - 109 Tianjin Ronggang
06 Dec 2018 r16 Guangdong Southern138 - 101 Shanghai Sharks
06 Dec 2018 r16 Jiangsu Dragons112 - 107 Sichuan Blue
06 Dec 2018 r16 Jilin Northeast110 - 117 Qingdao Eagles
06 Dec 2018 r16 Shandong Golden104 - 107 Beijing Royal
06 Dec 2018 r16 Zhejiang Chouzhou99 - 104 Zhejiang Guangsha
07 Dec 2018 r16 Beijing Ducks112 - 98 Guangzhou Long-Lions
07 Dec 2018 r16 Liaoning Flying134 - 99 Nanjing Monkey
07 Dec 2018 r16 Xinjiang Flying107 - 80 Shanxi Zhongyu

08 Dec 2018 r17 Jilin Northeast113 - 92 Bayi Rockets
08 Dec 2018 r17 Shanghai Sharks99 - 102 Zhejiang Guangsha
08 Dec 2018 r17 Shenzhen Leopards111 - 101 Qingdao Eagles
08 Dec 2018 r17 Zhejiang Chouzhou103 - 107 Guangdong Southern
09 Dec 2018 r17 Xinjiang Flying122 - 115 Fujian Xunxing
09 Dec 2018 r17 Beijing Ducks100 - 94 Beijing Royal
09 Dec 2018 r17 Liaoning Flying104 - 84 Jiangsu Dragons
09 Dec 2018 r17 Nanjing Monkey88 - 83 Sichuan Blue
09 Dec 2018 r17 Shanxi Zhongyu99 - 111 Guangzhou Long-Lions
09 Dec 2018 r17 Tianjin Ronggang105 - 113 Shandong Golden

11 Dec 2018 r18 Jilin Northeast108 - 94 Jiangsu Dragons
11 Dec 2018 r18 Nanjing Monkey106 - 124 Guangdong Southern
11 Dec 2018 r18 Qingdao Eagles97 - 107 Guangzhou Long-Lions
11 Dec 2018 r18 Shanghai Sharks90 - 67 Zhejiang Chouzhou
11 Dec 2018 r18 Shenzhen Leopards99 - 120 Liaoning Flying
11 Dec 2018 r18 Sichuan Blue97 - 107 Fujian Xunxing
11 Dec 2018 r18 Zhejiang Guangsha116 - 82 Shandong Golden
12 Dec 2018 r18 Beijing Ducks113 - 111 Xinjiang Flying
12 Dec 2018 r18 Shanxi Zhongyu96 - 86 Bayi Rockets
12 Dec 2018 r18 Tianjin Ronggang130 - 125 Beijing Royal

13 Dec 2018 r19 Guangdong Southern96 - 105 Jilin Northeast
13 Dec 2018 r19 Jiangsu Dragons110 - 87 Shandong Golden
13 Dec 2018 r19 Qingdao Eagles98 - 120 Fujian Xunxing
13 Dec 2018 r19 Shanghai Sharks111 - 103 Nanjing Monkey
13 Dec 2018 r19 Zhejiang Guangsha95 - 100 Liaoning Flying
14 Dec 2018 r19 Bayi Rockets104 - 91 Zhejiang Chouzhou
14 Dec 2018 r19 Beijing Royal119 - 107 Xinjiang Flying
14 Dec 2018 r19 Guangzhou Long-Lions98 - 104 Shenzhen Leopards
14 Dec 2018 r19 Sichuan Blue104 - 107 Shanxi Zhongyu
14 Dec 2018 r19 Tianjin Ronggang101 - 112 Beijing Ducks

15 Dec 2018 r20 Guangdong Southern113 - 100 Zhejiang Guangsha
15 Dec 2018 r20 Jiangsu Dragons111 - 98 Nanjing Monkey
15 Dec 2018 r20 Liaoning Flying120 - 104 Jilin Northeast
15 Dec 2018 r20 Shandong Golden92 - 121 Qingdao Eagles
16 Dec 2018 r20 Xinjiang Flying114 - 101 Shanxi Zhongyu
16 Dec 2018 r20 Bayi Rockets88 - 97 Tianjin Ronggang
16 Dec 2018 r20 Fujian Xunxing83 - 76 Beijing Ducks
16 Dec 2018 r20 Guangzhou Long-Lions117 - 111 Shanghai Sharks
16 Dec 2018 r20 Sichuan Blue95 - 84 Beijing Royal
16 Dec 2018 r20 Zhejiang Chouzhou107 - 111 Shenzhen Leopards

18 Dec 2018 r21 Bayi Rockets74 - 82 Jiangsu Dragons
18 Dec 2018 r21 Beijing Ducks101 - 88 Jilin Northeast
18 Dec 2018 r21 Fujian Xunxing123 - 112 Beijing Royal
18 Dec 2018 r21 Nanjing Monkey95 - 87 Tianjin Ronggang
18 Dec 2018 r21 Shandong Golden96 - 106 Shanxi Zhongyu
18 Dec 2018 r21 Shenzhen Leopards112 - 106 Shanghai Sharks
19 Dec 2018 r21 Guangzhou Long-Lions88 - 102 Zhejiang Guangsha
19 Dec 2018 r21 Liaoning Flying124 - 113 Qingdao Eagles
19 Dec 2018 r21 Zhejiang Chouzhou97 - 103 Guangdong Southern

20 Dec 2018 r22 Beijing Ducks96 - 76 Shandong Golden
20 Dec 2018 r22 Fujian Xunxing86 - 112 Jiangsu Dragons
20 Dec 2018 r22 Nanjing Monkey105 - 113 Shanghai Sharks
20 Dec 2018 r22 Shanxi Zhongyu111 - 110 Beijing Royal
20 Dec 2018 r22 Sichuan Blue98 - 92 Bayi Rockets
21 Dec 2018 r22 Xinjiang Flying154 - 100 Tianjin Ronggang
21 Dec 2018 r22 Jilin Northeast124 - 116 Qingdao Eagles
21 Dec 2018 r22 Liaoning Flying106 - 103 Guangdong Southern
21 Dec 2018 r22 Shenzhen Leopards113 - 103 Zhejiang Guangsha
21 Dec 2018 r22 Zhejiang Chouzhou91 - 98 Guangzhou Long-Lions

22 Dec 2018 r23 Beijing Royal113 - 100 Shandong Golden
22 Dec 2018 r23 Jiangsu Dragons100 - 85 Bayi Rockets
22 Dec 2018 r23 Shanxi Zhongyu96 - 107 Beijing Ducks
23 Dec 2018 r23 Fujian Xunxing106 - 95 Shanghai Sharks
23 Dec 2018 r23 Guangdong Southern102 - 87 Shenzhen Leopards
23 Dec 2018 r23 Jilin Northeast121 - 95 Guangzhou Long-Lions
23 Dec 2018 r23 Qingdao Eagles106 - 132 Xinjiang Flying
23 Dec 2018 r23 Sichuan Blue97 - 80 Zhejiang Chouzhou
23 Dec 2018 r23 Tianjin Ronggang105 - 112 Liaoning Flying
23 Dec 2018 r23 Zhejiang Guangsha103 - 106 Nanjing Monkey

25 Dec 2018 r24 Beijing Royal95 - 84 Zhejiang Chouzhou
25 Dec 2018 r24 Guangdong Southern96 - 87 Beijing Ducks
25 Dec 2018 r24 Guangzhou Long-Lions113 - 121 Shenzhen Leopards
25 Dec 2018 r24 Jiangsu Dragons99 - 101 Xinjiang Flying
25 Dec 2018 r24 Qingdao Eagles121 - 115 Nanjing Monkey
25 Dec 2018 r24 Shandong Golden84 - 102 Liaoning Flying
25 Dec 2018 r24 Shanghai Sharks103 - 82 Bayi Rockets
25 Dec 2018 r24 Tianjin Ronggang110 - 105 Jilin Northeast
25 Dec 2018 r24 Zhejiang Guangsha121 - 116 Fujian Xunxing
26 Dec 2018 r24 Sichuan Blue103 - 95 Shanxi Zhongyu

27 Dec 2018 r25 Bayi Rockets102 - 103 Fujian Xunxing
27 Dec 2018 r25 Guangdong Southern129 - 101 Beijing Royal
27 Dec 2018 r25 Guangzhou Long-Lions144 - 104 Tianjin Ronggang
27 Dec 2018 r25 Nanjing Monkey118 - 125 Xinjiang Flying
27 Dec 2018 r25 Qingdao Eagles100 - 95 Jiangsu Dragons
27 Dec 2018 r25 Shandong Golden112 - 102 Jilin Northeast
27 Dec 2018 r25 Shanghai Sharks119 - 127 Zhejiang Guangsha
28 Dec 2018 r25 Beijing Ducks83 - 93 Shenzhen Leopards
28 Dec 2018 r25 Liaoning Flying112 - 102 Shanxi Zhongyu
28 Dec 2018 r25 Zhejiang Chouzhou97 - 92 Sichuan Blue

29 Dec 2018 r26 Bayi Rockets100 - 106 Shandong Golden
29 Dec 2018 r26 Fujian Xunxing103 - 95 Jiangsu Dragons
29 Dec 2018 r26 Guangzhou Long-Lions111 - 102 Qingdao Eagles
29 Dec 2018 r26 Nanjing Monkey108 - 92 Zhejiang Guangsha
30 Dec 2018 r26 Beijing Ducks107 - 86 Tianjin Ronggang
30 Dec 2018 r26 Jilin Northeast119 - 114 Shanxi Zhongyu
30 Dec 2018 r26 Liaoning Flying126 - 120 Shanghai Sharks
30 Dec 2018 r26 Shenzhen Leopards108 - 80 Beijing Royal
30 Dec 2018 r26 Sichuan Blue101 - 108 Guangdong Southern
30 Dec 2018 r26 Zhejiang Chouzhou111 - 105 Xinjiang Flying

01 Jan 2019 r27 Beijing Ducks86 - 89 Liaoning Flying
01 Jan 2019 r27 Fujian Xunxing115 - 101 Nanjing Monkey
01 Jan 2019 r27 Jiangsu Dragons93 - 118 Zhejiang Guangsha
01 Jan 2019 r27 Shanxi Zhongyu101 - 109 Tianjin Ronggang
01 Jan 2019 r27 Shenzhen Leopards121 - 105 Qingdao Eagles
01 Jan 2019 r27 Sichuan Blue99 - 113 Guangzhou Long-Lions
01 Jan 2019 r27 Xinjiang Flying130 - 126 Guangdong Southern
02 Jan 2019 r27 Jilin Northeast122 - 109 Shanghai Sharks
02 Jan 2019 r27 Zhejiang Chouzhou82 - 73 Shandong Golden
02 Jan 2019 r27 Bayi Rockets102 - 76 Beijing Royal

03 Jan 2019 r28 Xinjiang Flying100 - 89 Guangzhou Long-Lions
03 Jan 2019 r28 Shanxi Zhongyu107 - 101 Qingdao Eagles
03 Jan 2019 r28 Sichuan Blue116 - 123 Shenzhen Leopards
03 Jan 2019 r28 Tianjin Ronggang110 - 102 Nanjing Monkey
03 Jan 2019 r28 Zhejiang Guangsha110 - 93 Beijing Ducks
04 Jan 2019 r28 Beijing Royal87 - 119 Liaoning Flying
04 Jan 2019 r28 Fujian Xunxing117 - 87 Bayi Rockets
04 Jan 2019 r28 Guangdong Southern132 - 97 Shandong Golden
04 Jan 2019 r28 Jiangsu Dragons126 - 106 Shanghai Sharks
04 Jan 2019 r28 Jilin Northeast93 - 104 Zhejiang Chouzhou

05 Jan 2019 r29 Tianjin Ronggang120 - 110 Sichuan Blue
05 Jan 2019 r29 Zhejiang Guangsha127 - 118 Shanxi Zhongyu
05 Jan 2019 r29 Xinjiang Flying110 - 106 Shenzhen Leopards
06 Jan 2019 r29 Beijing Royal97 - 110 Jilin Northeast
06 Jan 2019 r29 Guangdong Southern142 - 105 Jiangsu Dragons
06 Jan 2019 r29 Liaoning Flying123 - 95 Zhejiang Chouzhou
06 Jan 2019 r29 Nanjing Monkey84 - 90 Guangzhou Long-Lions
06 Jan 2019 r29 Qingdao Eagles98 - 91 Bayi Rockets
06 Jan 2019 r29 Shandong Golden117 - 89 Fujian Xunxing
06 Jan 2019 r29 Shanghai Sharks92 - 104 Beijing Ducks

08 Jan 2019 r30 Beijing Royal77 - 125 Zhejiang Guangsha
08 Jan 2019 r30 Liaoning Flying96 - 94 Bayi Rockets
08 Jan 2019 r30 Qingdao Eagles128 - 123 Tianjin Ronggang
09 Jan 2019 r30 Guangzhou Long-Lions103 - 110 Jiangsu Dragons
09 Jan 2019 r30 Shandong Golden104 - 90 Sichuan Blue
09 Jan 2019 r30 Zhejiang Chouzhou111 - 105 Fujian Xunxing
09 Jan 2019 r30 Xinjiang Flying89 - 115 Guangdong Southern
10 Jan 2019 r30 Nanjing Monkey96 - 97 Beijing Ducks
10 Jan 2019 r30 Shanghai Sharks103 - 120 Shanxi Zhongyu
10 Jan 2019 r30 Shenzhen Leopards129 - 118 Jilin Northeast

15 Jan 2019 r31 Jiangsu Dragons128 - 106 Tianjin Ronggang
15 Jan 2019 r31 Qingdao Eagles113 - 140 Liaoning Flying
15 Jan 2019 r31 Shandong Golden126 - 109 Xinjiang Flying
15 Jan 2019 r31 Shenzhen Leopards110 - 91 Nanjing Monkey
15 Jan 2019 r31 Sichuan Blue94 - 105 Jilin Northeast
15 Jan 2019 r31 Zhejiang Chouzhou113 - 91 Shanxi Zhongyu
15 Jan 2019 r31 Fujian Xunxing100 - 139 Guangdong Southern
16 Jan 2019 r31 Bayi Rockets87 - 119 Zhejiang Guangsha
16 Jan 2019 r31 Guangzhou Long-Lions133 - 92 Beijing Royal
16 Jan 2019 r31 Beijing Ducks120 - 118 Shanghai Sharks

17 Jan 2019 r32 Jiangsu Dragons110 - 90 Shandong Golden
17 Jan 2019 r32 Jilin Northeast150 - 153 Liaoning Flying
17 Jan 2019 r32 Shanxi Zhongyu92 - 86 Nanjing Monkey
17 Jan 2019 r32 Sichuan Blue91 - 111 Xinjiang Flying
18 Jan 2019 r32 Bayi Rockets104 - 91 Beijing Royal
18 Jan 2019 r32 Beijing Ducks120 - 98 Zhejiang Guangsha
18 Jan 2019 r32 Fujian Xunxing103 - 115 Shenzhen Leopards
18 Jan 2019 r32 Guangdong Southern131 - 106 Guangzhou Long-Lions
18 Jan 2019 r32 Tianjin Ronggang128 - 102 Shanghai Sharks
18 Jan 2019 r32 Zhejiang Chouzhou107 - 97 Qingdao Eagles

19 Jan 2019 r33 Liaoning Flying126 - 86 Sichuan Blue
19 Jan 2019 r33 Nanjing Monkey97 - 112 Shandong Golden
20 Jan 2019 r33 Beijing Ducks99 - 100 Zhejiang Chouzhou
20 Jan 2019 r33 Fujian Xunxing127 - 114 Guangzhou Long-Lions
20 Jan 2019 r33 Guangdong Southern103 - 86 Bayi Rockets
20 Jan 2019 r33 Jilin Northeast110 - 98 Xinjiang Flying
20 Jan 2019 r33 Shanghai Sharks116 - 106 Beijing Royal
20 Jan 2019 r33 Shanxi Zhongyu114 - 110 Jiangsu Dragons
20 Jan 2019 r33 Tianjin Ronggang93 - 107 Shenzhen Leopards
20 Jan 2019 r33 Zhejiang Guangsha106 - 99 Qingdao Eagles

22 Jan 2019 r34 Liaoning Flying117 - 103 Xinjiang Flying
22 Jan 2019 r34 Qingdao Eagles112 - 121 Sichuan Blue
22 Jan 2019 r34 Shanghai Sharks108 - 110 Shandong Golden
22 Jan 2019 r34 Shanxi Zhongyu115 - 110 Zhejiang Chouzhou
22 Jan 2019 r34 Shenzhen Leopards113 - 106 Jiangsu Dragons
22 Jan 2019 r34 Tianjin Ronggang119 - 124 Guangdong Southern
22 Jan 2019 r34 Zhejiang Guangsha118 - 107 Jilin Northeast
23 Jan 2019 r34 Beijing Royal111 - 128 Fujian Xunxing
23 Jan 2019 r34 Guangzhou Long-Lions108 - 89 Bayi Rockets
23 Jan 2019 r34 Nanjing Monkey79 - 94 Beijing Ducks

24 Jan 2019 r35 Xinjiang Flying118 - 116 Zhejiang Chouzhou
24 Jan 2019 r35 Qingdao Eagles108 - 129 Guangdong Southern
24 Jan 2019 r35 Shenzhen Leopards121 - 114 Shanxi Zhongyu
24 Jan 2019 r35 Sichuan Blue94 - 106 Shanghai Sharks
24 Jan 2019 r35 Zhejiang Guangsha124 - 109 Tianjin Ronggang
25 Jan 2019 r35 Bayi Rockets71 - 85 Beijing Ducks
25 Jan 2019 r35 Beijing Royal103 - 113 Jiangsu Dragons
25 Jan 2019 r35 Guangzhou Long-Lions91 - 101 Liaoning Flying
25 Jan 2019 r35 Nanjing Monkey100 - 112 Jilin Northeast
25 Jan 2019 r35 Shandong Golden120 - 111 Fujian Xunxing

26 Jan 2019 r36 Xinjiang Flying103 - 97 Shanghai Sharks
26 Jan 2019 r36 Guangdong Southern140 - 126 Shanxi Zhongyu
26 Jan 2019 r36 Sichuan Blue115 - 119 Zhejiang Guangsha
27 Jan 2019 r36 Bayi Rockets98 - 87 Nanjing Monkey
27 Jan 2019 r36 Beijing Royal102 - 117 Qingdao Eagles
27 Jan 2019 r36 Fujian Xunxing110 - 116 Liaoning Flying
27 Jan 2019 r36 Jiangsu Dragons109 - 107 Beijing Ducks
27 Jan 2019 r36 Jilin Northeast125 - 120 Shenzhen Leopards
27 Jan 2019 r36 Shandong Golden111 - 91 Guangzhou Long-Lions
27 Jan 2019 r36 Zhejiang Chouzhou129 - 114 Tianjin Ronggang

29 Jan 2019 r37 Xinjiang Flying127 - 111 Zhejiang Guangsha
29 Jan 2019 r37 Bayi Rockets96 - 94 Shandong Golden
29 Jan 2019 r37 Beijing Ducks102 - 90 Qingdao Eagles
29 Jan 2019 r37 Fujian Xunxing138 - 109 Shanxi Zhongyu
29 Jan 2019 r37 Guangdong Southern124 - 113 Sichuan Blue
29 Jan 2019 r37 Liaoning Flying112 - 120 Shenzhen Leopards
29 Jan 2019 r37 Tianjin Ronggang120 - 135 Shanghai Sharks
30 Jan 2019 r37 Jiangsu Dragons113 - 79 Beijing Royal
30 Jan 2019 r37 Jilin Northeast122 - 99 Guangzhou Long-Lions
30 Jan 2019 r37 Zhejiang Chouzhou121 - 102 Nanjing Monkey

31 Jan 2019 r38 Xinjiang Flying116 - 96 Bayi Rockets
31 Jan 2019 r38 Beijing Ducks119 - 92 Sichuan Blue
31 Jan 2019 r38 Tianjin Ronggang100 - 115 Zhejiang Guangsha
01 Feb 2019 r38 Jilin Northeast95 - 106 Fujian Xunxing
01 Feb 2019 r38 Liaoning Flying110 - 94 Guangzhou Long-Lions
01 Feb 2019 r38 Nanjing Monkey106 - 101 Beijing Royal
01 Feb 2019 r38 Shandong Golden121 - 99 Shenzhen Leopards
01 Feb 2019 r38 Shanghai Sharks121 - 86 Qingdao Eagles
01 Feb 2019 r38 Shanxi Zhongyu95 - 122 Guangdong Southern
01 Feb 2019 r38 Zhejiang Chouzhou116 - 112 Jiangsu Dragons

10 Feb 2019 r11 Jilin Northeast131 - 114 Zhejiang Guangsha

12 Feb 2019 r39 Beijing Royal99 - 117 Shandong Golden
12 Feb 2019 r39 Guangzhou Long-Lions97 - 93 Beijing Ducks
12 Feb 2019 r39 Nanjing Monkey99 - 111 Liaoning Flying
12 Feb 2019 r39 Shanghai Sharks110 - 104 Guangdong Southern
12 Feb 2019 r39 Shanxi Zhongyu115 - 120 Xinjiang Flying
12 Feb 2019 r39 Sichuan Blue96 - 120 Jiangsu Dragons
12 Feb 2019 r39 Zhejiang Guangsha102 - 113 Zhejiang Chouzhou
13 Feb 2019 r39 Qingdao Eagles109 - 121 Jilin Northeast
13 Feb 2019 r39 Shenzhen Leopards122 - 108 Bayi Rockets
13 Feb 2019 r39 Tianjin Ronggang112 - 135 Fujian Xunxing

14 Feb 2019 r40 Beijing Royal104 - 102 Beijing Ducks
14 Feb 2019 r40 Guangzhou Long-Lions136 - 126 Shanxi Zhongyu
14 Feb 2019 r40 Jiangsu Dragons96 - 119 Liaoning Flying
15 Feb 2019 r40 Fujian Xunxing117 - 98 Xinjiang Flying
15 Feb 2019 r40 Guangdong Southern115 - 101 Zhejiang Chouzhou
15 Feb 2019 r40 Qingdao Eagles116 - 126 Shenzhen Leopards
15 Feb 2019 r40 Shandong Golden106 - 92 Tianjin Ronggang
15 Feb 2019 r40 Sichuan Blue96 - 77 Nanjing Monkey
15 Feb 2019 r40 Zhejiang Guangsha127 - 110 Shanghai Sharks
15 Feb 2019 r40 Bayi Rockets124 - 123 Jilin Northeast

17 Feb 2019 r21 Xinjiang Flying127 - 84 Sichuan Blue

28 Feb 2019 r41 Xinjiang Flying109 - 96 Beijing Ducks
28 Feb 2019 r41 Bayi Rockets91 - 100 Shanxi Zhongyu
28 Feb 2019 r41 Beijing Royal125 - 126 Tianjin Ronggang
28 Feb 2019 r41 Fujian Xunxing115 - 98 Sichuan Blue
28 Feb 2019 r41 Guangdong Southern114 - 79 Nanjing Monkey
28 Feb 2019 r41 Liaoning Flying111 - 100 Shenzhen Leopards
28 Feb 2019 r41 Shandong Golden113 - 104 Zhejiang Guangsha
01 Mar 2019 r41 Guangzhou Long-Lions119 - 109 Qingdao Eagles
01 Mar 2019 r41 Jiangsu Dragons117 - 90 Jilin Northeast
01 Mar 2019 r41 Zhejiang Chouzhou131 - 101 Shanghai Sharks

02 Mar 2019 r42 Xinjiang Flying143 - 101 Beijing Royal
02 Mar 2019 r42 Liaoning Flying98 - 93 Zhejiang Guangsha
02 Mar 2019 r42 Shanxi Zhongyu127 - 115 Sichuan Blue
03 Mar 2019 r42 Beijing Ducks103 - 92 Tianjin Ronggang
03 Mar 2019 r42 Fujian Xunxing136 - 118 Qingdao Eagles
03 Mar 2019 r42 Jilin Northeast111 - 132 Guangdong Southern
03 Mar 2019 r42 Nanjing Monkey110 - 104 Shanghai Sharks
03 Mar 2019 r42 Shandong Golden122 - 83 Jiangsu Dragons
03 Mar 2019 r42 Shenzhen Leopards97 - 117 Guangzhou Long-Lions
03 Mar 2019 r42 Zhejiang Chouzhou116 - 89 Bayi Rockets

05 Mar 2019 r43 Beijing Ducks108 - 106 Fujian Xunxing
05 Mar 2019 r43 Jilin Northeast120 - 113 Liaoning Flying
05 Mar 2019 r43 Qingdao Eagles129 - 125 Shandong Golden
05 Mar 2019 r43 Shanghai Sharks114 - 105 Guangzhou Long-Lions
05 Mar 2019 r43 Shanxi Zhongyu125 - 134 Xinjiang Flying
05 Mar 2019 r43 Shenzhen Leopards124 - 111 Zhejiang Chouzhou
05 Mar 2019 r43 Zhejiang Guangsha108 - 114 Guangdong Southern
06 Mar 2019 r43 Beijing Royal117 - 122 Sichuan Blue
06 Mar 2019 r43 Nanjing Monkey100 - 103 Jiangsu Dragons
06 Mar 2019 r43 Tianjin Ronggang121 - 102 Bayi Rockets

07 Mar 2019 r44 Guangdong Southern113 - 91 Zhejiang Chouzhou
07 Mar 2019 r44 Jilin Northeast123 - 96 Beijing Ducks
07 Mar 2019 r44 Qingdao Eagles117 - 101 Liaoning Flying
07 Mar 2019 r44 Shanghai Sharks89 - 98 Shenzhen Leopards
07 Mar 2019 r44 Shanxi Zhongyu128 - 137 Shandong Golden
07 Mar 2019 r44 Zhejiang Guangsha117 - 106 Guangzhou Long-Lions
08 Mar 2019 r44 Beijing Royal106 - 144 Fujian Xunxing
08 Mar 2019 r44 Jiangsu Dragons112 - 101 Bayi Rockets
08 Mar 2019 r44 Sichuan Blue90 - 126 Xinjiang Flying
08 Mar 2019 r44 Tianjin Ronggang104 - 99 Nanjing Monkey

09 Mar 2019 r45 Qingdao Eagles103 - 107 Jilin Northeast
09 Mar 2019 r45 Shandong Golden97 - 98 Beijing Ducks
09 Mar 2019 r45 Zhejiang Guangsha83 - 101 Shenzhen Leopards
10 Mar 2019 r45 Bayi Rockets104 - 88 Sichuan Blue
10 Mar 2019 r45 Beijing Royal106 - 110 Shanxi Zhongyu
10 Mar 2019 r45 Guangdong Southern107 - 94 Liaoning Flying
10 Mar 2019 r45 Guangzhou Long-Lions106 - 120 Zhejiang Chouzhou
10 Mar 2019 r45 Jiangsu Dragons110 - 91 Fujian Xunxing
10 Mar 2019 r45 Shanghai Sharks110 - 78 Nanjing Monkey
10 Mar 2019 r45 Tianjin Ronggang108 - 143 Xinjiang Flying

13 Mar 2019 r46 Bayi Rockets129 - 88 Jiangsu Dragons
13 Mar 2019 r46 Beijing Ducks120 - 109 Shanxi Zhongyu
13 Mar 2019 r46 Guangzhou Long-Lions136 - 108 Jilin Northeast
13 Mar 2019 r46 Liaoning Flying119 - 95 Tianjin Ronggang
13 Mar 2019 r46 Nanjing Monkey82 - 104 Zhejiang Guangsha
13 Mar 2019 r46 Shandong Golden119 - 101 Beijing Royal
13 Mar 2019 r46 Shanghai Sharks124 - 89 Fujian Xunxing
13 Mar 2019 r46 Shenzhen Leopards114 - 128 Guangdong Southern
13 Mar 2019 r46 Xinjiang Flying142 - 118 Qingdao Eagles
13 Mar 2019 r46 Zhejiang Chouzhou114 - 119 Sichuan Blue

16 Mar 2019 r00 Beijing Ducks110 - 97 Shanghai Sharks
16 Mar 2019 r00 Zhejiang Guangsha117 - 125 Zhejiang Chouzhou
17 Mar 2019 r00 Fujian Xunxing111 - 105 Jilin Northeast
17 Mar 2019 r00 Shandong Golden101 - 103 Jiangsu Dragons
19 Mar 2019 r00 Shanghai Sharks103 - 117 Beijing Ducks
19 Mar 2019 r00 Zhejiang Chouzhou110 - 113 Zhejiang Guangsha
20 Mar 2019 r00 Jiangsu Dragons113 - 105 Shandong Golden
20 Mar 2019 r00 Jilin Northeast95 - 110 Fujian Xunxing
22 Mar 2019 r00 Zhejiang Guangsha103 - 90 Zhejiang Chouzhou
25 Mar 2019 r00 Guangdong Southern137 - 108 Jiangsu Dragons
25 Mar 2019 r00 Shenzhen Leopards96 - 106 Beijing Ducks
26 Mar 2019 r00 Liaoning Flying124 - 118 Fujian Xunxing
26 Mar 2019 r00 Xinjiang Flying134 - 100 Zhejiang Guangsha
27 Mar 2019 r00 Guangdong Southern141 - 99 Jiangsu Dragons
27 Mar 2019 r00 Shenzhen Leopards88 - 104 Beijing Ducks
28 Mar 2019 r00 Liaoning Flying115 - 95 Fujian Xunxing
28 Mar 2019 r00 Xinjiang Flying139 - 125 Zhejiang Guangsha
30 Mar 2019 r00 Beijing Ducks110 - 116 Shenzhen Leopards
30 Mar 2019 r00 Jiangsu Dragons108 - 135 Guangdong Southern
31 Mar 2019 r00 Fujian Xunxing102 - 106 Liaoning Flying
31 Mar 2019 r00 Zhejiang Guangsha120 - 112 Xinjiang Flying
01 Apr 2019 r00 Beijing Ducks83 - 94 Shenzhen Leopards
02 Apr 2019 r00 Zhejiang Guangsha95 - 111 Xinjiang Flying
04 Apr 2019 r00 Shenzhen Leopards118 - 107 Beijing Ducks
08 Apr 2019 r00 Guangdong Southern141 - 118 Shenzhen Leopards
09 Apr 2019 r00 Liaoning Flying95 - 97 Xinjiang Flying
10 Apr 2019 r00 Guangdong Southern119 - 112 Shenzhen Leopards
11 Apr 2019 r00 Liaoning Flying100 - 109 Xinjiang Flying
13 Apr 2019 r00 Shenzhen Leopards106 - 111 Guangdong Southern
14 Apr 2019 r00 Xinjiang Flying100 - 109 Liaoning Flying
15 Apr 2019 r00 Shenzhen Leopards117 - 135 Guangdong Southern
16 Apr 2019 r00 Xinjiang Flying107 - 81 Liaoning Flying
18 Apr 2019 r00 Xinjiang Flying99 - 62 Liaoning Flying
26 Apr 2019 r00 Guangdong Southern142 - 123 Xinjiang Flying
28 Apr 2019 r00 Guangdong Southern116 - 97 Xinjiang Flying
01 May 2019 r00 Xinjiang Flying118 - 128 Guangdong Southern
03 May 2019 r00 Xinjiang Flying98 - 103 Guangdong Southern


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image