League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
1819
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 1819

Event List

06 Dec 2018 r16 Bayi Rockets97 - 114 Shenzhen Leopards
06 Dec 2018 r16 Fujian Xunxing114 - 109 Tianjin Ronggang
06 Dec 2018 r16 Guangdong Southern138 - 101 Shanghai Sharks
06 Dec 2018 r16 Jiangsu Dragons112 - 107 Sichuan Blue
06 Dec 2018 r16 Jilin Northeast110 - 117 Qingdao Eagles
06 Dec 2018 r16 Shandong Golden104 - 107 Beijing Royal
06 Dec 2018 r16 Zhejiang Chouzhou99 - 104 Zhejiang Guangsha
07 Dec 2018 r16 Beijing Ducks112 - 98 Guangzhou Long-Lions
07 Dec 2018 r16 Liaoning Flying134 - 99 Nanjing Monkey
07 Dec 2018 r16 Xinjiang Flying107 - 80 Shanxi Zhongyu


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image