League
Chinese CBA

Badge
Sport
Basketball

League
Chinese CBA

Season
2019-2020
Site
Home / Sport / Basketball / Chinese CBA / 2019-2020

Event List
View: List Thumbs Poster Banner


07 Nov 2019 r03 Fujian Xunxing119 - 125 Qingdao Eagles
07 Nov 2019 r03 Nanjing Monkey103 - 101 Sichuan Blue
07 Nov 2019 r03 Xinjiang Flying115 - 110 Zhejiang Guangsha
08 Nov 2019 r03 Beijing Ducks94 - 88 Shanghai Sharks
08 Nov 2019 r03 Guangdong Southern126 - 110 Shandong Golden
08 Nov 2019 r03 Guangzhou Long-Lions123 - 134 Beijing Royal
08 Nov 2019 r03 Jiangsu Dragons98 - 92 Tianjin Ronggang
08 Nov 2019 r03 Jilin Northeast105 - 84 Bayi Rockets
08 Nov 2019 r03 Liaoning Flying123 - 107 Shenzhen Leopards
09 Jan 2020 r03 Zhejiang Chouzhou119 - 110 Shanxi Zhongyu


Download as CSV?

= TV Listing = Event Thumb = Banner Iamge = Fanart Image